عکس: کار دسته‌جمعی داوطلبانه برای پاک کردن منطقه تفریحی کابل

در روز جهانی کار داوطلبانه (۵ دسامبر)، برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد در افغانستان یکجا با سازمان حمایت مردم افغانستان و سازمان صلح و جوانان امروز کمپین پاک‌کاری داوطلبانه را در منطقه بند تفریحی قرغه شهر کابل به راه انداختند. مسئولان این کمپین می‌گویند که هدف از این کمپین پاک کردن یکی از مهمترین مناطق تفریحی و توریستی کابل و همچنین ترویح فرهنگ کار داوطلبانه در افغانستان است.

حق نشر عکس UNDP
Image caption کار دسته‌جمعی داوطلبانه برای پاک کردن منطقه تفریحی کابل
حق نشر عکس UNDP
Image caption کار دسته‌جمعی داوطلبانه برای پاک کردن منطقه تفریحی بند قرغه در غرب کابل
حق نشر عکس UNDP
Image caption کار دسته‌جمعی داوطلبانه برای پاک کردن منطقه تفریحی بند قرغه در غرب کابل
حق نشر عکس UNDP
Image caption کار دسته‌جمعی داوطلبانه برای پاک کردن منطقه تفریحی بند قرغه در غرب کابل
حق نشر عکس UNDP
Image caption کار دسته‌جمعی داوطلبانه برای پاک کردن منطقه تفریحی بند قرغه در غرب کابل
حق نشر عکس UNDP
Image caption کار دسته‌جمعی داوطلبانه برای پاک کردن منطقه تفریحی بند قرغه در غرب کابل
حق نشر عکس UNDP
Image caption کار دسته‌جمعی داوطلبانه برای پاک کردن منطقه تفریحی بند قرغه در غرب کابل
حق نشر عکس UNDP
Image caption کار دسته‌جمعی داوطلبانه برای پاک کردن منطقه تفریحی بند قرغه در غرب کابل
حق نشر عکس UNDP
Image caption کار دسته‌جمعی داوطلبانه برای پاک کردن منطقه تفریحی بند قرغه در غرب کابل
حق نشر عکس UNDP
Image caption کار دسته‌جمعی داوطلبانه برای پاک کردن منطقه تفریحی بند قرغه در غرب کابل
حق نشر عکس UNDP
Image caption کار دسته‌جمعی داوطلبانه برای پاک کردن منطقه تفریحی بند قرغه در غرب کابل
حق نشر عکس UNDP
Image caption کار دسته‌جمعی داوطلبانه برای پاک کردن منطقه تفریحی بند قرغه در غرب کابل
حق نشر عکس UNDP
Image caption کار دسته‌جمعی داوطلبانه برای پاک کردن منطقه تفریحی بند قرغه در غرب کابل
حق نشر عکس UNDP
Image caption کار دسته‌جمعی داوطلبانه برای پاک کردن منطقه تفریحی بند قرغه در غرب کابل