چرا افغان‌ها به آینده خوشبین نیستند؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چرا افغان‌ها به آینده خوشبین نیستند؟

نتیجه یک نظرسنجی تازه نشان می دهد که خوشبینی افغان ها به آینده، به شکل بی سابقه ای کاهش یافته. بر اساس نظرسنجی امسال بنیاد آسیا، هفتاد در صد مردم به آینده افغانستان خوشبین نیستند. این رقم پایین ترین سطح در ۱۲ سال گذشته است. ناامنی، بیکاری و فساد اداری از دلایل اصلی بدبینی به آینده عنوان شده است. ارشاد هنریار از کابل گزارش می‌دهد: