خانه تکانی در کمیسیون انتخابات افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

خانه تکانی در کمیسیون انتخابات افغانستان

رهبری جدید کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان احیای اعتبار این نهاد را مهمترین اولویت ‌خود برشمرده‌. هفت عضو تازه هفته پیش سوگند یاد کردند. در گذشته همواره از عملکرد کمیسیون انتقاد شده. اسماعیل شهامت، از خانه تکانی در کمیسیون انتخابات گزارش می‌دهد.