پای صحبت فروزان هادی عضو تیم ملی والیبال افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پای صحبت فروزان هادی عضو تیم ملی والیبال افغانستان

شوق فوتبال و والیبال باعث شده که حدود هزار دختر افغان به میدان‌های ورزشی پا بگذارند. بسیاری از آنها به تیم های ملی راه یافته اند. در گزارشی از مجموعه برنامه های صد زن بی بی سی، عالیه رجایی پای صحبت فروزان هادی عضو تیم ملی والیبال افغانستان نشسته است.