نگاهی به وضعیت تئاتر در افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگاهی به وضعیت تئاتر در افغانستان

دستاوردهای هنری تئاتر افغانستان در شانزده سال اخیر، محدود است و با زمان اوج آن در حدود نیم قرن پیش، فاصله زیادی دارد. حتی کمک‌های هنگفت سایر کشورها هم نتوانست غبار از چهرۀ تئاتر این کشور بزداید. پیشینۀ تئاتر در افغانستان به حدود یک قرن می‌رسد. اسماعیل شهامت، نگاهی انداخته است به وضعیت امروز تئاتر در کشور.