آلمان 34 پناهجوی افغان را به کشورشان برگرداند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آلمان ۳۴ پناهجوی افغان را به کشورشان برگرداند

اولین گروه از پناهجویان افغان که درخواست پناهندگی شان در آلمان رد شده، به کابل برگردانده شدند. ۳۴ پناهجوی افغان بر اساس موافقت‌نامه‌ای که بین دولت افغانستان و آلمان به امضاء رسیده، امروز با پروازی اختصاصی از فرانکورت به کابل منتقل شدند. هارون نجفی‌زاده می‌گوید این به نگرانی صدها شهروند افغان که تقاضای پناهندگی شان در آلمان رد شده دامن زده است.