نمایشگاه پیامد روانی سه دهه درگیری در افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نمایشگاه پیامد روانی سه دهه درگیری در افغانستان

یکی از مشکلات جدی ای که بعد از جنگ، گریبان سربازان را می گیرد، اختلال روانی «استرس پس از سانحه»، یا «پی تی اس دی» است. این عارضه، روی زندگی مردم عادی کشورهای جنگ زده هم، تاثیر عمیقی می گذارد؛ اما کمتر به آن پرداخته شده. به تازگی در لندن،نمایشگاه عکسی با عنوان «جگرم خون است» با همین موضوع برگزار شد. نمایشگاهی که به تاثیر جنگ، بر زندگی مردم افغانستان پرداخته. ناجیه غلامی هم سری زد به این نمایشگاه.