انتقاد سینما گران از کم توجهی دولت و بخش فرهنگی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سینما گران افغانستان از وضعیت بیمار سینما در این کشور ابراز نگرانی کردند

سینما گران افغانستان از وضعیت بیمار سینما در این کشور ابراز نگرانی کردند و حکومت‌های گذشته افغانستان را عامل ورشکست صنعت سینما در افغانستان داستند. این سینما گران در یک نشست خبری هم چنان از نقش هنر بر کاهش خشونت‌ها نیز یاد آور شدند و ازمقامات حکومت افغانستان خواستند، هنر را در این کشور نادیده نگیرند. تاج الدین سروش گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط