دختران افغان جرات می‌کنند ابروهایشان را بردارند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دختران افغان جرات می‌کنند ابروهایشان را بردارند

در افغانستان دختران بسیاری این سالها یک تابو را شکسته اند: برداشتن ابرو. داشتن ابروی پُر برای سالهای زیاد نشانه مجرد بودن دختران بوده است و هیچ دختری جرئت نمی کرد به آن دست بزند. اما خبرنگار ما، عالیه رجایی می‌گوید که باز شدن جامعه افغانستان کم کم کمانهای پشت چشم را باریکتر می کند..