آینده‌ نامعلوم پناهجویان افغان در پاکستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آینده‌ نامعلوم پناهجویان افغان در پاکستان

بسیاری از افغان هایی که تمام عمرشان را در پاکستان زندگی کرده اند، حالا مجبور به ترک این کشور شده اند. تصمیم دولت پاکستان برای برگبسیاری از افغان هایی که تمام عمرشان را در پاکستان زندگی کرده اند، حالا مجبور به ترک این کشور شده اند. تصمیم دولت پاکستان برای برگرداندن یک و نیم میلیون افغان به کشورشان، باعث هرج و مرج و برهم خوردن آرامش نسبی بسیاری از خانواده ها شده و آینده ای نامعلوم در انتظار بسیاری از آنهاست. «شِی‌ما خلیل»، خبرنگار بی بی سی با یکی از پناهنجویانی که می خواهد به کابل برگردد همراه شده است.