پایان مراحل درمان ۱۳۰ معتاد در افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پایان مراحل درمان ۱۳۰ معتاد در افغانستان

  • 11 ژانویه 2017 - 22 دی 1395

در افغانستان ۱۳۰ معتاد به مواد مخدر بعد از سه ماه درمان به خانه هایشان بازگشته اند. آنها از اولین گروه از افرادی هستند که دولت افغانستان زمینه ترک اعتیادشان را فراهم کرده. تخمین زده شده حدود 3 میلیون افغان به مواد مخدر معتاد هستند.

عالیه رجایی از کابل گزارش می دهد.