پایان مراحل درمان ۱۳۰ معتاد در افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پایان مراحل درمان ۱۳۰ معتاد در افغانستان

در افغانستان ۱۳۰ معتاد به مواد مخدر بعد از سه ماه درمان به خانه هایشان بازگشته اند. آنها از اولین گروه از افرادی هستند که دولت افغانستان زمینه ترک اعتیادشان را فراهم کرده. تخمین زده شده حدود 3 میلیون افغان به مواد مخدر معتاد هستند.

عالیه رجایی از کابل گزارش می دهد.