توقف فعالیت تنها کارگاه کاشی سازی سنتیِ افغانستان در هرات
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

توقف فعالیت تنها کارگاه کاشی سازی سنتیِ افغانستان در هرات

توقف فعالیت تنها کارگاه کاشی سازی سنتی افغانستان در هرات، نگرانی های جدی برانگیخته است. به ویژه که برای مرمت کاشی های فروریخته ی بناهای تاریخی هرات، از ریخت و پاش کاشی های که در گذشته تولید شده بود، استفاده میشود. سابقۀ کاشی سازی در هرات به هشت قرن پیش، یعنی عصر حکمروایی غوری‌ها، برمیگردد. خبرنگار ما محمد قاضی زاده گزارش می دهد که بقای این صنعت حالا به چگونگی برخورد مقام های دولت مرکزی افغانستان بستگی دارد