کابل چه انتظاری از رییس جمهوری جدید آمریکا دارد؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کابل چه انتظاری از رییس جمهوری جدید آمریکا دارد؟

درباره رابطه آمریکای ترامپ و ایران، نقاط ناروشن زیاد است، اما در مورد افغانستان، مسئولان این کشور خوشبینند. ترامپ کسانی را به کار گماشته که اغلب تجربه کار در حوزه افغانستان را دارند. اما جنگی که شانزده سال پیش کلید خورد، هنوز هم مسئله رابطه آمریکا و افغانستان است.

اسماعیل شهامت از کابل گزارش می دهد.

موضوعات مرتبط