جوانان افغان خواستار ایجاد فدراسیون اتومبیل رانی شدند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جوانان افغان خواستار ایجاد فدراسیون اتومبیل رانی شدند

در کابل برای اولین بار گروهی از جوانان با نمایش اتوموبیلهایشان در خیابان ، خواستار ایجاد فدراسیون اتوموبیل رانی در چارچوب کمیتۀ المپیک افغانستان شده اند. ارشاد هنریار در گزارشش می‌گوید در چند سال اخیر علاقمندی جوانان افغان به رشته‌های مختلف ورزشی افزایش یافته است.

موضوعات مرتبط