کاهش سرمایه گذاری خصوصی در افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کاهش سرمایه گذاری خصوصی در افغانستان

برپایه‌ی تازه ترین آمارهای آیسا، اداره حمایت ازسرمایه گذاری های خصوصی درافغانستان واتاق تجارت و صنایع این کشور، میزان سرمایه گذاری درافغانستان در سال های اخیر سیر نزولی داشته وبین ۳۰ تا ۳۶ درصد کاهش نشان می دهد.

درحالیکه گفته می‌شود، ناامنی و خروج نیروهای خارجی از افغانستان باعث شده که سرمایه از این کشور فرار کند و سرمایه گذاران خارجی از سرمایه گذاری درافغانستان دلسرد شوند؛ اما آنگونه که در گزارش حسیب عمار می‌بینیم که ناامنی در واقع عامل تعیین کننده نیست. تداوم فساد لجام گسیخته درادارات دولتی افغانستان، و پیچیدگی قوانین از عوامل اصلی سرخوردگی بسیاری از سرمایه گذاران افغانِ دارای سرمایه متوسط است.

موضوعات مرتبط