هشدار صندوق بین‌المللی پول: کمک نکنید افغانستان با بحران روبرو خواهد شد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هشدار صندوق بین‌المللی پول: کمک نکنید افغانستان با بحران روبرو خواهد شد

صندوق بین المللی پول هشدار داده که اگر جامعه جهانی به افغانهایی که به کشورشان برگشته اند یا آواره شده اند، کمک نکند، افغانستان با بحران روبرو خواهد شد. در این گزارش آمده که در یک‌سال گذشته بیش از یک ملیون نفر بازگشته اند و بیش از شش‌صدهزار نفر هم به دلیل ادامه جنگ و ناامنی بی‌جا شده‌اند.

تاج الدین سروش از کابل گزارش می دهد.