فعالان زن در افغانستان: دولت نقش رهبری بیشتری به زنان بدهد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فعالان زن در افغانستان: دولت نقش رهبری بیشتری به زنان بدهد

گروه دادخواهی حقوق سیاسی زنان و موسسه انتخابات آزاد و عادلانه‌ افغانستان از دولت خواسته نقش رهبری بیشتری به زنان بدهد. این فعالان زن فهرست هزار نفری زنان نخبه را به دولت وحدت ملی ارائه داده اند. زنان در مجلس ۲۷ درصد را تشکیل می دهند اما تنها سه درصد والی ها و ۲ درصد سفیران زن هستند. عالیه رجایی گزارش می‌دهد.