استقبال گرم از ارکستر زهره، گروه موسیقی دختران افغان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

استقبال گرم از ارکستر زهره، گروه موسیقی دختران افغان

ارکستر زهره، گروه موسیقی دختران افغان، پس از اجرا در پنج شهر اروپایی و با یک جایزه به کابل برگشت. اولین اجرای این گروه در مجمع اقتصادی در داووس سویس با استقبال گرم رهبران جهان روبرو شد، اجرایی که هدفش ارایه تصویری متفاوت از افغانستان بوده. در بازگشت هم استقبال گرمی از آنها شد.

نصیر بهزاد از کابل گزارش می‌دهد