استخدام بی‌سابقه 70 زن برای نظافت کابل
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

استخدام بی‌سابقه ۷۰ زن برای نظافت کابل

شهرداری کابل در یک اقدام بی سابقه ۷۰ زن را برای نظافت شهر استخدام کرده است. کابل شهری بزرگ با چند میلیون جمعیت است که سر و سامان دادن به آن برای دولت به چالشی بزرگ تبدیل شده. یکی از دلایل استخدام زنان، کمک به فرهنگ پاکیزگی و نظافت در جامعه اعلام شده.

عالیه رجایی از کابل گزارش می‌دهد.