نیمروز، دروازه اصلی قاچاق انسان از افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نیمروز، دروازه اصلی قاچاق انسان از افغانستان

ولایت نیمروز در جنوب‌غرب افغانستان به گذرگاه اصلی قاچاق انسان به ایران و پاکستان و از آنجا به اروپا مشهور است. قاچاقچیان که شبکه‌ای پیچیده چندملیتی ساخته اند، مهاجران را از یک شهر به شهر دیگر و از یک کشور به کشور دیگر دست‌به‌دست می‌کنند. تنها در دو سال گذشته بیش از سیصد هزار افغان راه شان‌را به اروپا باز کردند که بیشتر از خاک نیمروز گذشته اند. خبرنگار ما ارشاد هنریار در اولین گزارش از رشته‌گزارش‌های نیمروز، قاچاق انسان را از نزدیک دنبال کرده است.

موضوعات مرتبط