راه اندازی مرکز مشاوره تلفنی در افغانستان برای افزایش آگاهی حقوقی مردم
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

راه اندازی مرکز مشاوره تلفنی در افغانستان برای افزایش آگاهی حقوقی مردم

وزارت دادگستری افغانستان یک مرکز مشاوره تلفنی راه اندازی کرده. هدف آن ارتقای آگاهی مردم از حقوق شهروندیشان است که بسیاری به دلایل مختلف یا از آن آگاه نیستند و یا از آن محرومند.

از کابل،اسماعیل شهامت گزارش می دهد.

موضوعات مرتبط