سفری به دل فرهنگ و زندگی بلوچ های افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سفری به دل فرهنگ و زندگی بلوچ های افغانستان

افغانستان کشور چندقومی و چندفرهنگی است. یکی از گروه‌های قومی که بین افغانستان، پاکستان و ایران تقسیم شده، بلوچ‌ها اند. آنان که بیشتر در امتداد مرزهای افغانستان با همسایه‌های غربی و جنوبی سکونت دارند، توانسته اند تا حد زیادی زبان و فرهنگ خود را حفظ کنند. اما خبرنگار ما ارشاد هنریار در دومین گزارش از رشته ‌گزارش‌های ناگفته‌های نیمروز می‌گوید که بلوچ‌های افغانستان نگران از میان رفتن ارزش‌های فرهنگی شان اند.