ساخت آرامگاه و نشان دولتی برای فیض محمد کاتب هزاره، مورخ سرشناس افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ساخت آرامگاه و نشان دولتی برای فیض محمد کاتب هزاره، مورخ سرشناس افغانستان

رئیس جمهوری افغانستان دستور داده برای "فیض‌محمدِ کاتبِ هَزاره"، آرامگاه و به نام او نشان دولتی ساخته شود. کاتبِ هزاره، از مورخان سرشناس بود که در اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ میزیست. آقای غنی، او را "پدر تاریخ معاصر افغانستان" خواند. ایوب آروین از کابل گزارش می دهد: