ارگ: کابل و واشنگتن در باره مبارزه با تروریسم نگرانی مشترک دارند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ریاست جمهوری افغانستان: کابل و واشنگتن در باره مبارزه با تروریسم نگرانی مشترک دارند

ارگ ریاست جمهوری افغانستان در تائید صحبت‌های فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان گفته به همکاری بیشتری نیاز دارد. ژنرال جان نیکلسون گفته برای شکست طالبان او به چندهزار نیروی بیشتر نیاز دارد. او همچنین گفته ایران، روسیه و پاکستان کار مبارزه با تروریسم را در افغانستان سخت تر کرده‌اند. اسماعیل شهامت از کابل گزارش می‌دهد: