جنبش افغانستان ۱۴۰۰  در یک حرکت نمادین خواهان پایان جنگ شد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

با ریختن رنگ سرخ به رودخانه کابل، یادی از هزارها خون ریخته کابل شد

جنبش افغانستان چهارده صد، یک نهاد غیردولتی در افغانستان، در نمایشی سمبولیک خواهان ختم جنگ در این کشور شده است.

به دنبال آنکه سازمان ملل متحد گزارشی تازه‌ای از افزایش تلفات غیر نظامیان در افغانستان منتشر کرد، این نهاد در واکنش به وضعیت جاری در این کشور به آب دریایی کابل رنگ سرخ ریخت و آب سرخ رنگ را به جاری بودن سیل خون تشبیه کرد.

نصیر بهزاد خبرنگار ما در کابل در این باره گزارش می‌دهد: