دیده‌بان حقوق بشر: رفتار پاکستان با مهاجران افغان نقض آشکار حقوق بشر است
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دیده‌بان حقوق بشر: رفتار پاکستان با مهاجران افغان نقض آشکار حقوق بشر است

سازمان دیده‌بان حقوق بشر، رفتار پاکستان و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد با مهاجران افغان را تخطی آشکار از حقوق بشر خوانده. این سازمان اعلام کرده که پاکستان حدود ۶۰۰ هزار مهاجر افغان را به اجبار اخراج کرده و سازمان ملل هم دست داشته. سازمان ملل متحد گفته نگرانی دیده‌بان حقوق بشر را درک می کند اما با نتیجه‌گیری گزارش موافق نیست. اسماعیل شهامت از کابل گزارش می‌دهد