برگزاری انتخابات قابل قبول در افغانستان؛کاری دشوار
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رئیس جمهوری افغانستان و راه پر دست‌انداز انتخابات

اشرف‌غنی، رئیس جمهوری افغانستان گفته به هیچ کس اجازه دخالت در انتخابات پارلمانی پیش رو را نمی‌دهد. آقای غنی که در مراسم آغاز کار سالانه مجلس نمایندگان سخنرانی می‌کرد گفت شرایط برای برگزاری انتخابات آماده و موانع سر راه برگزاری آن برداشته شده است. پیشتر، نهادهای ناظر انتخاباتی، برگزاری انتخابات قابل قبول در افغانستان را کاری دشوار توصیف کرده بودند.

اسماعیل شهامت، از کابل گزارش می‌دهد.