جشنواره صلح و دوستی در کابل
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جشنواره صلح افغانستان و پاکستان و هند در کابل

جشنوارۀ فرهنگی کاروان سرا در کابل امروز پایان یافت. این جشنوارۀ منطقه‌ای چهار روز پیش آغاز شده بود که در آن هنرمندانی از افغانستان، پاکستان و هند در بخش‌های مختلف هنرنمایی کردند. این جشنوارۀ به هدف ایجاد صلح و دوستی میان این سه کشور راه اندازی شده بود.

ارشاد هنریار از کابل گزارش می‌دهد.