سالن اجتماعات مدرسه معرفت کابل افتتاح شد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سالن اجتماعات مدرسه معرفت کابل افتتاح شد

فرانسیس دسوزا، رئیس پیشین مجلس اعیان بریتانیا گفته تلاش‌های جامعه جهانی در افغانستان نتیجه مطلوب نداده. خانم دسوزا که در مراسم افتتاح سالن اجتماعات در مدرسه معرفت در کابل صحبت می‌کرد گفت آیندۀ افغانستان مبهم است اما نسلی نو در حال رشد است که می‌تواند این چشم انداز را بهتر کند. اسماعیل شهامت از کابل گزارش می دهد.