ناامنی چالش، دولت افغانستان در سال گذشته و پیش رو
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ناامنی چالش، دولت افغانستان در سال گذشته و پیش رو

افغانستان در سال ۱۳۹۵ خورشیدی برای بقای خود در مقابل حمله های شورشیان تلفات سنگینی داد اما اجازه نداد شهرهای کشوراز کنترل دولت خارج شود. با اوج گرفتن ناامنی، پایه های ثبات سیاسی لرزید و برنامه های کلان دولت از جمله روند صلح به کرسی ننشست. خبرنگار ما نصیر بهزاد می گوید سال جدید هم برای افغانستان سال دشواری خواهد بود.