مأموریت سخت قوای امنیتی افغانستان در سال جدید
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مأموریت سخت قوای امنیتی افغانستان در سال جدید

دولت افغانستان می‌گوید که در نظر دارد نیروهای ویژه افغان را دو برابر کند. در حال حاضر افغانستان ۱۷ هزار سرباز ویژه دارد. از دو سال پیش که ماموریت رزمی نیروهای بین‌المللی در افغانستان پایان یافت، سنگینی بار جنگ را این نیروها به عهده گرفته‌اند. انتظار می‌رود امسال هم آنها مأموریت سختی در پیش داشته باشند.

اسماعیل شهامت، از کابل گزارش می‌دهد.