فساد گسترده در سیستم اداری افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فساد گسترده در سیستم اداری افغانستان

  • 14 آوریل 2017 - 25 فروردین 1396

شفافیت بین الملل میگوید افغانستان دارای یکی از فاسدترین سیستمهای ادارای است. دادن و گرفتن رشوه رواج بسیار دارد. در بسیاری موارد اهدای هدیه به کارگزاران پوششی است برای دادن رشوه تا کار راه انداخته شود. هارون نجفی زاده از کابل گزارش میدهد: