مخالفت افغانستان با پذیرش طالبان بعنوان جریان سیاسی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مخالفت افغانستان با پذیرش طالبان بعنوان جریان سیاسی

دولت افغانستان می‌گوید هر کشوری که طالبان را به عنوان یک جریان سیاسی قبول کند، محکوم می‌کند. واکنشی به حرف‌های سفیر روسیه در کابل که طالبان را یک جریان سیاسی خوانده و اخیرا تماس‌هایی با این گروه برقرار کرده. سفیر روسیه، با اشاره به بمباران اخیر مواضع داعش در افغانستان، آمریکا را هم به برخورد دوگانه در جنگ با این گروه متهم کرد. اسماعیل شهامت، از کابل گزارش می‌دهد.