تغییر سیاست ترامپ در باره افغانستان در ۱۰۰ روز اول
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تغییر سیاست ترامپ در باره افغانستان در ۱۰۰ روز اول

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در دوران مبارزات انتخاباتی اشاره ای به افغانستان نکرد. سیاستی که بسیاری را در افغانستان نسبت به آینده همکاری های واشنگتن با کابل نگران کرده بود. این سیاست اما در صد روز نخست ریاست‌جمهوری‌تغییر کرد: از فرستادن بلندپایه‌ترین مقام‌های امنیتی-‌نظامی‌اش به کابل گرفته تا بازنگری استراتژی جدید در مورد جنگ افغانستان. خبرنگار ما، علی حسینی، در کابل نگاهی انداخته به رابطه دو کشور در این صد روز.