راهپیمایی اعتراضی کارگران افغان در کابل
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

راهپیمایی اعتراضی کارگران افغان در کابل

در کابل روز کارگر با راهپیمایی اعتراضی کارگران افغان همراه بود. این کارگران رهبران حکومت را به عملی نکردن وعده هایشان برای ایجاد اشتغال متهم می کنند. اتحادیۀ ملی کارگران افغانستان می گوید پایین بودن دستمزد کارگران و نداشتن خانه از یک سو، و گران بودن هزینه های زندگی از سوی دیگر، زندگی را برای کارگران سخت کرده. عالیه رجایی گزارش میدهد.