انتخابات ریاست جمهوری ایران از نگاه افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتخابات ریاست جمهوری ایران از نگاه افغانستان

مردم و حکومت افغانستان به برگزاری انتخابات و جابه جایی قدرت در ایران بی‌توجه نیستند. دولت افغانستان که روابط با کشورهای همسایه را اولویت سیاست خارجی خود تعریف کرده، در پی گسترش رابطه با ایران است. ایران هم در روابط‌ اش با افغانستان بر حُسن همجواری تاکید می‌کند. خبرنگار ما ارشاد هنریار می گوید کابل امیدوار است که سیاست دولت بعدی ایران در مورد افغانستان تغییر چندانی نکند.