هشدار رهبران مجاهدین دربارۀ ثبات و امنیت در افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هشدار رهبران مجاهدین دربارۀ ثبات و امنیت در افغانستان

رهبران مجاهدین در افغانستان دربارۀ وقوع جنگ نیابتی قدرت‌های منطقه و جهان در این کشور، شبیه آنچه در سوریه می‌گذرد، هشدار داد‌ه‌اند. برای مبارزه با این بحران، آنها خواهان اصلاحات بنیادی در دولت و مشارکت برابر تمام اقوام در نظام حکومتی افغانستان شده‌اند. فساد گسترده اداری و ناکامی دولت در مهار خشونت‌ها باعث سرخوردگی مردم نسبت به آینده شده. اسماعیل شهامت از کابل گزارش می‌دهد.