دولت افغانستان سالانه از بخشی از درآمد نفت‌اش محروم می‌شود
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دولت افغانستان سالانه از بخشی از درآمد نفت‌اش محروم می‌شود

  • 16 مهٔ 2017 - 26 اردیبهشت 1396

یافته های بی بی سی نشان می دهد که دولت افغانستان سالانه از بخشی از درآمد نفت اش محروم میشود. دولت می‌گوید تنها از حدود یک چهارم نفتی که وارد کشور می شود، مالیات گرفته می شود. عالیه رجایی از کابل گزارش می‌دهد.