دولت افغانستان سالانه از بخشی از درآمد نفت‌اش محروم می‌شود
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دولت افغانستان سالانه از بخشی از درآمد نفت‌اش محروم می‌شود

یافته های بی بی سی نشان می دهد که دولت افغانستان سالانه از بخشی از درآمد نفت اش محروم میشود. دولت می‌گوید تنها از حدود یک چهارم نفتی که وارد کشور می شود، مالیات گرفته می شود. عالیه رجایی از کابل گزارش می‌دهد.