افغانستان و تاجیکستان همکاری‌های اقتصادی را افزایش می‌دهند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افغانستان و تاجیکستان همکاری‌های اقتصادی را افزایش می‌دهند

افغانستان و تاجیکستان برای گسترش همکاری‌های اقتصادی، پروتکل همکاری امضا کرده‌اند. سطح مبادلات تجاری کابل - دوشنبه در یک سال گذشته دو برابر شده. کابل به تاجیکستان به عنوان راهی برای دسترسی به آسیای‌میانه نگاه می‌کند و دوشنبه هم افغانستان را گذرگاهی به جنوب آسیا و آب‌های آزاد می‌بیند. اسماعیل شهامت، از کابل گزارش می‌دهد.