جایی امن برای پرندگان مهاجر در میدان جنگ
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جایی امن برای پرندگان مهاجر در میدان جنگ

دولت افغانستان تالاب "کول حشمت خان" در جنوب کابل را به عنوان چهارمین پارک ملی کشور برگزید. این تالاب که در گذشته محل تخم گذاری هزاران پرنده و مرغابی بوده، مدت ها از چشم افتاده بود. خبرنگار ما عالیه رجایی از وضعیت دهها گونه پرنده که این منطقه زندگی می کنند می گوید.

موضوعات مرتبط