تصمیم رئیس جمهور افغانستان به تغییر رویه استخدام های دولتی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تصمیم رئیس جمهور افغانستان به تغییر رویه استخدام های دولتی

رئیس جمهوری افغانستان می گوید لازم نیست در استخدام های دولتی شخص خودش از هر کسی امتحان بگیرد و می خواهد بعضی از اختیاراتش را به نهادی های دولتی واگذار کند. منتقدان اشرف غنی بارها او را متهم کرده اند که قدرت را قبضه کرده است. آقای غنی در مراسم معرفی اعضای جدید کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی صحبت میکرد. عالیه رجایی از کابل گزارش میدهد.