اشرف غنی در پی تغییر و اصلاح
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اشرف غنی در واکنش به انتقادها: در پی تغییر و اصلاحات هستیم

اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در واکنش به انتقادها درباره انحصار قدرت در دولتش گفته که او در پی تغییر و اصلاحات است و آوردن تغییرات واکنش برانگیز است. رئیس جمهوری افغانستان گفته فغان کسانی بلندتر است که منافع شخصی شان به خطر افتاده است. انتقادها از کارآیی نظام سیاسی افغانستان شدت گرفته و سازمان ملل متحد نسبت به بروز بحرانهای بیشتر هشدار داده است. گزارش خبرنگار ما هارون نجفی زاده از کابل را ببینید.