'ترکیه تحقیق در مورد آموزگاران مکاتب افغان-ترک را با کمک پلیس افغانستان شروع کرده'
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

'ترکیه تحقیق در مورد آموزگاران مکاتب افغان-ترک را با کمک پلیس افغانستان شروع کرده'

مسئولان مکاتب افغان-ترک در افغانستان می گویند که دولت ترکیه تحقیق در مورد آموزگاران این مراکز را با کمک پلیس افغانستان شروع کرده است. فتح الله گولن، از رهبران مخالف دولت ترکیه، این مراکز را هدایت می کند. در همین حال، بستگان دانش آموزان از دولت افغانستان خواسته اند تا اداره این نهادهای آموزشی را به دولت ترکیه نسپارد. عالیه رجایی گزارش می دهد.