مصاحبه بی‌بی‌سی فارسی با محمد محقق
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مصاحبه بی‌بی‌سی فارسی با محمد محقق

محمد محقق از رهبران ائتلاف جدید موسوم به "نجات افغانستان" با انتقاد بی سابقه از حکومت، گفته رییس جمهوری، انحصار را کنار بگذارد و قدرت را تقسیم کند. محمد محقق، معاون رئیس اجرایی، عطا محمد نور، والی بلخ و ژنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری، این ائتلاف را به تازگی در ترکیه تشکیل دادند. خبرنگار ما هارون نجفی زاده در گفتگویی ویژه با محمد محقق، از او درباره دلیل اصلی نارضایتی از رییس جمهوری پرسیده...