شبگردی جوانان مزارشریف تا پاسی از شب، به رغم تهدید‌های امنیتی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شبگردی جوانان مزارشریف تا پاسی از شب، به رغم تهدید‌های امنیتی

تهدیدهای فراوان در شمال افغانستان زندگی شبانه جوانان مزارشریف را به هم نزده. این شهر در شمال افغانستان از انگشت شمار مناطق کشور است که جوانان تا پاسی از شب، در خیابان ها پرسه می زنند. خبرنگار ما هارون نجفی زاده در سومین گزارش از رشته گزارشهای "سیاست و زندگی در شمال" از پاتوق‌های جوانان مزاری دیدن کرده.