ادامه دو دستگی سر رسیدگی به پرونده قضایی ژنرال دوستم
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ادامه دو دستگی سر رسیدگی به پرونده قضایی ژنرال دوستم

در افغانستان، چند حقوقدان‌ معتقدند که رسیدگی به پرونده قضایی معاون اول ریاست جمهوری کار دادگاه ویژه است و نمی شود آن را از مسیر عادی بررسی کرد. عبدالرشید دوستم و محافظانش به بدرفتاری جنسی متهم هستند. تاج‌الدین سروش از کابل گزارش میدهد: