فرار غیرنظامیان از منطقه میرزا اولنگ
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فرار غیرنظامیان از منطقه میرزا اولنگ

والی سرپل در شمال افغانستان از ورود نیروهای تازه‌نفس برای رویارویی با طالبان خبر داده. در عین حال، ظاهر وحدت از اینکه رسیدن نیروهای کمکی به ولایتش اینقدر تاخیر داشته انتقاد کرده و گفته اگر عملیات آنها بزودی آغاز نشود از مقام والی کناره گیری میکند. شبه نظامیان منطقه میرزا اولنگ را در کنترل دارند و ده ها نفر از مردم را کشته اند یا اسیر کرده اند. ضیا شهریار گزارش می‌دهد