آصف مهمند: والی بلخ، پسرانش و محافظانش مرا لت و کوب کردند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.