نظر چند شهروند افغان درمورد استراتژی تازه امریکا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نظر چند شهروند افغان درمورد استراتژی تازه امریکا

درباره استراتژی تازه آمریکا در افغانستان نظر چند شهروند افغان را در کابل جویا شدیم. این نظرات را ببینید.