کسب و کار زن روستایی با مرغ
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کسب و کار زن روستایی با مرغ

در افغانستان؛ یکی از طرح‌ها برای برای بهبود وضعیت اقتصادی زنان روستایی، ایجاد مرغداری است. این طرح حدود هشت سال پیش آغاز شد. خبرنگار بی‌بی‌سی در غرب کابل به دیدن کسی رفته که در سه سال، مرغداری‌اش پیشرفت قابل توجهی داشته است.